About


For more than half a century Bratt International and its daughter Studentlitteratur have been helping pupils, students and professionals excel with the use of our products and services. This has taught us one thing, it’s all about people. While other investors often focus on certain business sectors or unique business ideas, we believe that the most important factor for success is working with the right people nurturing a strong company culture aligned with the business idea.

 

The skill in noticing talent, identifying and developing corporate cultures and attracting the right teams, has given us the opportunity to expand from our Scandinavian roots in academic publishing to other areas such as real estate and hospitality both in Scandinavia and East Africa.

 

We are, since 1963, a non-listed company that plan and act long term without the stress from an impatient stock market. That also gives us the freedom to work with people and companies that share our values of internal and external transparency, humanistic ethos and the understanding that conscious and responsible business is a great way to build a better world.

 

The understanding of why and how we invest has brought us to a secluded Island in the Indian Ocean, where we today operate The Manta, a hotel geared towards social and environmental responsible tourism. INVESTMENTSSCANDINAVIA

STUDENTLITTERATUR
Publishing of learning products for the entire learning journey.
Click here for more

BRATT SVERIGE
Real estate.

TANZANIA

THE MANTA RESORT
Bare-foot luxury resort on Pemba Island.

BIABANA
Real estate.Sustainability


Hållbarhetsrapport

Bratt International AB bedriver verksamhet genom hel- och delägda dotterbolag och intressebolag i Sverige och i Tanzania. Vi hänvisar till förvaltningsberättelsen för en genomgång av detta.

Vi har högt ställda krav på god företagsetik och affärsmoral såväl i vår egen verksamhet som hos våra samarbetspartners. 

Medvetenhet om miljöfrågor samt regler och efterlevnad inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och arbetsvillkor skiljer sig åt länder emellan. Vi arbetar för att våra anställda ska vara medvetna om och handla efter våra policys och riktlinjer.

Miljö  

Sverige
Vi är noga med att våra samarbetspartners, producenter och leverantörer följer nationella eller internationella miljölagstiftningar. Vi anlitar i första hand samarbetspartners och producenter som är miljöcertifierade enligt certifieringssystem som är tillämpliga för dessa i deras länder och branscher. 

Därutöver gör vi alltid en fysisk besiktning av de företag som vi vill knyta till oss som samarbetspart. Vi gör därefter återkommande besök hos våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller kraven för att deras verksamhet ska kunna klassas som miljöanpassad. 

Även inom vår kontorsverksamhet har vi gjort ett antal miljömedvetna val, såsom 100 procent fossilfri el och extra förmånligt val av supermiljöbil i vår tjänstebilspolicy.

Tanzania
I vår hotellverksamhet på Pemba har vi från början arbetat aktivt med miljöfrågor. Vissa av dessa frågor faller direkt inom hotellets egen verksamhet, såsom solpaneler för att få varmvatten och besparingsåtgärder för att minska vattenåtgången.  Vårt långsiktiga mål är en ”zero footprint”-verksamhet.

Andra frågor är allmänna och för att ett sådant arbete ska göra verklig skillnad behöver det kringliggande samhället delta. Vi har därför skapat Kwanini Foundationwww.kwaninifoundation.org, som arbetar brett med miljö och utbildning. Stiftelsen har nått stora framgångar i sitt arbete med att skapa vattenskyddsområden och med att restaurera och rädda korallrev. Den arbetar även med reservat på land, då särskilt för skydd av urskogsmiljöer och arter som är unika för Pemba.

Mycket av den långsiktiga framgången i detta arbete handlar om kunskap och attityd hos lokalbefolkningen. Spridning av information i de lokala skolorna är därför också en naturlig del av stiftelsens arbete, likaså att möjliggöra studiebesök och exkursioner för barnen.

Frågor kring vattenförsörjning och avfallshantering är också andra viktiga delar av det långsiktiga arbetet.

Sociala förhållanden och personal

Allmänt
Vi vill erbjuda en arbetsplats där alla möter varandra med respekt. Vi värdesätter olika kulturell bakgrund och tradition, och tolererar ingen diskriminering på grund av religion, nationalitet, kön, sexuell läggning, funktionsvariation, medlemskap i facklig organisation, ålder, kulturell tillhörighet, politisk åskådning, social tillhörighet eller civilstånd.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss då vi är övertygade om att det påverkar medarbetarnas trivsel och resultat.

Sverige
Vi har kollektivavtal för de anställda och tecknar försäkringar och tjänstepension enligt kollektivavtal. HR-chefen ingår i ett nationellt nätverk för att säkerställa att personalpolitik och personalfrågor i övrigt hanteras på ett korrekt vis. Företagsledningen har regelbundna dialoger med berörda fackliga organisationer. Den lönekartläggning som gjorts under året visar att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Vår arbetsmiljö uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vår arbetsmiljö är tillfredsställande och utsätter inte våra medarbetare för ohälsa. Om det förekommer brister eller avvikelser från detta så åtgärdas de. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ingår som en naturlig del i vår dagliga verksamhet och sker i samarbete mellan medarbetare, fackliga organisationer och oss som arbetsgivare. 

Tanzania
Vi följer arbetsrättslagstiftningen, betalar skatter och sociala avgifter och gör pensionsavsättningar för alla anställda. Arbetsmiljön i våra olika verksamheter är generellt bättre än den för motsvarande konkurrerande verksamheter.

Inom hotellnäringen anställer man normalt endast säsongsarbetare från grannländerna. På Manta Resort har vi gått emot denna norm, eftersom vi anser att det är viktigt med långsiktiga relationer med lokalbefolkningen. På detta sätt kan vi skapa en sund företagskultur och lokalbefolkningen runt hotellet kan på sikt få bättre boende i form av betonghus istället för lerhyddor, tillgång till elektricitet och bra skolor för barnen. Vi uppnår detta genom att erbjuda människor i byarna i vår närhet en fast anställning, vilket ger dem en stadig inkomst och god ekonomi i en kultur där de flesta normalt är daglönearbetare.

Mänskliga rättigheter

Allmänt
Vi har under flera år arbetat utefter riktlinjer för socialt ansvarstagande. I dessa riktlinjer kräver vi att samarbetspartners visar respekt för FN:s Universella Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna, att deras personal behandlas i enlighet med ILO:s Deklaration om Grundläggande Principer och Rättigheter i arbetet (1998), samt att de arbetar i enlighet med ILO:s konvention nr 29/1930 mot tvångsarbete och ILO:s konventioner mot barnarbete (nr 183/1973, nr 182/1999).

Vidare kräver vi respekt för lokala och nationella lagar i respektive länder. De krav som anges i riktlinjerna är dock minimikrav. Vi uppmuntrar våra samarbetspartners till att sträva högre.

Tanzania
Genom Kwanini Foundation stödjer vi barns rätt till utbildning, vi ger bidrag till skolor i allmänhet och har även hjälpt en anställd att starta en skola med engelska och matematik som huvudämnen.

Motverkande av korruption

Allmänt
Vi tolererar inga former av korruption vilket framgår av företagets etiska riktlinjer. Riktlinjerna klargör bland annat att det är otillbörligt att ge eller ta emot en förmån som förknippas med att mottagaren i sin tjänsteutövning skall handla på ett visst sätt. Vi kontrollerar detta bland annat genom att rutinmässigt granska fakturor och utbetalningar, samt genom behörigheter och rutiner för attestering.  

Tanzania
Tanzania är ett av världens mer korrupta länder; Transparency International rankar landet till plats 87 / 180 i sitt Corruption Perceptions Index 2021. För att förhindra korruption använder verksamheterna i Tanzania bland annat kontrollåtgärder i form av granskning av leverantörsfakturor och utbetalningar, begränsning av behörighet för utbetalning samt attester. Vår policy är att arbeta efter våra skandinaviska värderingar, vi konkurrerar med pris och kvalitet, inte med mutor.


Bratt International | Box 112, 221 00 Lund, Sweden

info@bratt-international.com